Informacje o Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku powstał w roku 2004 w wyniku działań związanych z przekształceniem Zespołu Lecznictwa Podstawowego we Włocławku w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zadaniem zespołu jest w szczególności:


 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności zamieszkałej na obszarze działania Zespołu oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poprawy.
 3. Udział w realizacji zadań i programów zdrowotnych.
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 5. Zapewnienie i organizowanie opieki medycznej w sytuacjach zagrożeń, a w szczególności:

 

     MZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej, osób i instytucji będących dysponentami środków publicznych oraz innych osób prawnych i fizycznych wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

     MZOZ udziela świadczeń zdrowotnych, wykonuje badania diagnostyczne (laboratoryjne, RTG, USG) bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej. Stosowany jest negocjacyjny system cen przy zawieraniu umów.

     Oprócz działalności z zakresu POZ w strukturach MZOZ znajdują się również poradnie specjalistyczne takie jak:

 1. Poradnia Rehabilitacyjna
 2. Dział Fizjoterapii
 3. Poradnie Ginekologiczno-Położnicze
 4. Poradnie Stomatologiczne
 5. Poradnia Reumatologiczna
 6. Poradnia Neurologiczna
 7. Poradnia Terapii Uzależnień
 8. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 9. Dom Pomocy Społecznej