Firma
Informacje o Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku powstał w roku 2004 w wyniku działań związanych z przekształceniem Zespołu Lecznictwa Podstawowego we Włocławku w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zadaniem zespołu jest w szczególności:


 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 2. Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności zamieszkałej na obszarze działania Zespołu oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poprawy.
 3. Udział w realizacji zadań i programów zdrowotnych.
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 5. Zapewnienie i organizowanie opieki medycznej w sytuacjach zagrożeń, a w szczególności:
 • zagrożeń klęskami żywiołowymi, w tym powodzią, pożarem
 • zagrożeń toksycznymi środkami przemysłowymi (chlor, amoniak)
 • zagrożeń epidemiologicznych
 • zagrożeń skażeniami radioaktywnymi

 

     MZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej, osób i instytucji będących dysponentami środków publicznych oraz innych osób prawnych i fizycznych wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

     MZOZ udziela świadczeń zdrowotnych, wykonuje badania diagnostyczne (laboratoryjne, RTG, USG) bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej. Stosowany jest negocjacyjny system cen przy zawieraniu umów.

     Oprócz działalności z zakresu POZ w strukturach MZOZ znajdują się również poradnie specjalistyczne takie jak:

 1. Poradnia Rehabilitacyjna
 2. Dział Fizjoterapii
 3. Poradnie Ginekologiczno-Położnicze
 4. Poradnie Stomatologiczne
 5. Poradnia Reumatologiczna
 6. Poradnia Neurologiczna
 7. Poradnia Terapii Uzależnień
 8. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 9. Dom Pomocy Społecznej

 

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062