Częściowa odpłatność
Częściowa odpłatność

 

1. Wymagane dokumenty:
a) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
c) decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, bądź decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego,
d) pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu.

Wydanie decyzji o skierowaniu do DPS poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku; wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania bądź pobytu osoby zainteresowanej.


2. Miejsce złożenia dokumentów:
Właściwa dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku tj.: przy ul. Kilińskiego 1, Żytniej 58, Wiejskiej 24, Wienieckiej 42 lub w siedzibie głównej (sekretariat) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Kościuszki 26 tel. (54) 411-63-11,


3. Czas załatwienia:
Tryb i termin załatwienia spraw określa Kodeks Postępowania Administracyjnego,


4. Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej za pośrednictwem MOPR we Włocławku ul. Kościuszki 26.


5. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964),

Menu

Start

MZOZ

POZ

RTG

Specjalistyka

Ambulatorium

Profilaktyka

DPS

Galeria

Rehabilitacja

Spacer

Kontakt

 

Partner

87-800 Wlocławek, ul. Kilińskiego 16
54 2311062